Eerder schreven we een blog over de M.A.R.K.-beoordelingssystematiek van Rijkswaterstaat. Hierin benoemden we kort de RADAR-methode, een alternatief model voor het opstellen van gunningscriteria. Waarom wordt dit model gebruikt? En hoe werkt het? In deze blog vertellen we hier meer over. 

RADAR staat voor Results, Approach, Deployment, Assess and Refine. Kort samengevat houdt dit in dat je zo concreet mogelijk de doelen omschrijft en hoe je denkt deze te bereiken. In het Nederlands wordt dit Doel, Prestatie, Realisatie en Beheersing genoemd. In andere woorden: wat willen we bereiken, wat gaan we doen, hoe gaan we het doen, en hoe borgen we dat het bereikt wordt? In bovenstaand figuur is dit schematisch weergegeven.

Doel

De aanbestedende dienst bepaalt het doel. Het is vaak een projectdoel en/of een specifiek doel voor een gunningscriterium. Het komt ook voor dat er al subdoelen zijn gedefinieerd door de aanbestedende dienst.

Prestatie

Op basis van de bepaalde doelen vraagt de aanbestedende dienst Prestaties uit. Kortom: “Wat gaan jullie leveren om onze doelen in te vullen?” Dit kan gaan om een beperkt aantal prestaties (voorbeeld: “wij zorgen voor een 30 minuten kortere responstijd”), voor complexe aanbestedingen kunnen het er veel zijn. Als inschrijver bepaal je dus welke prestaties je gaat leveren om de doelen van de aanbestedende dienst in te vullen. Dit is een belangrijk verschil met de gebruikelijke inrichting van gunningscriteria, waarbij de opdrachtgever in grotere mate bepaalt welke prestaties via de gunningscriteria worden beloond. Ten opzichte hiervan heeft RADAR onder meer als voordeel voor inschrijvers dat zij als expert kunnen bepalen welke prestaties bijdragen aan de doelen. Bijkomend voordeel voor opdrachtgevers is onder andere dat het beschrijvend document eenvoudiger is op te stellen. De ervaring leert dat inschrijvingen concreter en resultaatgerichter zijn.

Beloofde prestaties logisch en onderbouwd

Naast een overzicht van de prestaties toont de inschrijver aan dat deze (1) realistisch en samenhangend zijn, (2) aanvullend zijn ten opzichte van de huidige situatie en (3) aansluiten bij de doelen. Bijvoorbeeld door uit te leggen dat hij iets soortgelijks eerder deed om soortgelijke doelen te realiseren. Als hij dit niet kan, legt hij zijn beloofde prestaties logisch en onderbouwd uit.

Realisatie

Onder het volgende onderdeel, Realisatie, geven inschrijvers aan wie de prestaties leveren, wanneer en hoe lang dat duurt. Ook hier leveren zij bewijs dat zij eerder in staat waren het proces goed en binnen budget te managen.

Beheersing

In het laatste onderdeel, Beheersing, geven inschrijvers aan hoe zij de realisatie waar nodig meten, bijsturen, doorontwikkelen en wie dat doet. Dit criterium en de vorige lijken op criteria die worden gehanteerd bij ‘best value procurement’.

Tenderteam en RADAR

RADAR is als beoordelingsmethodiek voor aanbestedingsplannen in opkomst. Hier lees je er een referentieproject over. Tenderteam heeft ondertussen een model uitgewerkt hoe de beoordeling volgens deze systematiek werkt, inclusief voorbeelden. Ook zijn we in 2022 reeds ingegaan op deze trend door onder andere het maken van tekstsjablonen specifiek voor RADAR. Wil je meer weten? Neem dan gerust contact met ons op!

 

Bron:
Dit artikel is afgeleid van deze presentatie, gemaakt door Fredo Schotanus. Hij is universitair docent publieke inkoop en zorginkoop aan de Universiteit Twente en verbonden aan het Public Procurement Research Centre. Daarnaast is hij Senior Consultant bij een advies- en onderzoeksbureau.